Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO[1] informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  PHU Antoniuk Andrzej
  Bałtycka 95 , 10-180 Olsztyn, NIP 7391511109
  tel. (+48) 89 521 13 44 email: rezerwacja@pirat.com.pl
 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przedstawienia oferty usług, przygotowania i zawarcia umowy.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 1. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –  Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2.

Rezerwacja
close slider
Top